Moss-Swingclub

Vedtekter i Moss-Swingclub
Stiftet 25.03.2010
Revidert 24.02.2020


1.
Navn og formål.
1.1
Foreningens navn er Moss-SwingClub, Trim og Mosjon.
1.2
Foreningens formål er å fremme ferdighet og interesse for dans og bevegelse som mosjonsform, alene eller sammen, i grupper eller par.
1.3
Moss-SwingClub skal være upolitisk og åpent for alle.


2.
Medlemmer
2.1
Medlemskap kan gi rett til rabatter ved inngangs betaling og deltakelse i kurs.
Styret har fullmakt til å fastsette kontingent og eventuelle rabatter.
Medlemsmøter avholdes ved behov etter innkalling av styret.


3.
Årsmøtet.
3.1
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.
3.2
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar.
3.3
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel.
på hjemmesideside.
3.4
Alle lovlige innkalte årsmøter er beslutningsdyktige uansett fremmøte.
3.5
Stemmerett på årsmøtet har den som har gyldig medlemskap i 1 mnd. før årsmøtet.
3.6
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet.
Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag, eller hvis noen forlanger det.
3.7
Fast dagsorden for årsmøtet:
a.Valg av møteleder og referent (behøver ikke å være medlem)
b.Godkjenning av innkalling og dagsorden.
c.To (2) personer til å underskrive protokollen.
d.Styrets årsberetning.
e.Godkjenning av regnskap.
f.Budsjett (til orientering).
g.Innkomne saker.
h.Valg (+ valg av revisor).
3.8
Til tillitsverv f.eks. arrangementsgruppe, kan velges ethvert betalende medlem.
3.9
Ekstraordinære årsmøter avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det (innkalling skal skje skriftlig med 14 dagers varsel).
3.10
Endringer flertallav vedtekter kan bare foretas på årsmøter (ordinære og ekstraordinære) med 2/3 flertall.
Forslag til endringer skal kunngjøres på forhånd med minimum en (1) ukes varsel til medlemmene.
3-11
Andre vedtak fattes med simpelt.


4.
Styret
4.1
Styret består av medlemmer som har interesse av å drive foreningen og miljøet i en trivelig og positiv ånd, der frivillighet og dugnadsånden er førende.
4.2
Styret skal bestå av min. 5 styremedlemmer og minst ett varamedlem.
Årsmøtet velger for en periode av to (2) år:
  • Leder
  • Nestleder
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Styremedlem
  • Varamedlem
4.3
Styret forestår den daglige driften av foreningen og dens
aktiviteter.
4.4
Styret er beslutningsdyktige når mer enn halvparten møter.
4.5
Styret har fullmakt til å forvalte foreningens økonomi på en slik måte at det fremmer foreningens formål, og sørger for forsvarlig regnskapsførsel av foreningens midler.
Inngående fakturaer skal attesteres av leder og kasserer.
Inntektsbilagene på dansekveldene skal signeres av to styremedlemmer.
Kvitteringer for utlegg skal attesteres av leder før utbetaling fra kasserer.
4.6
Styrets leder og kasserer gis signaturrett i fellesskap.
4.7
Styremøter avholdes etter behov, minst to (2) ganger i halvåret.


5.
Regnskap
5.1
Regnskapsavslutning finner sted hvert år, regnskap følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres.


6.
Aktiviteter
6.1
Styret fastsetter priser for deltakelse i foreningens aktiviteter.


7.
Oppløsning
7.1
Vedtak om oppløsing fattes av årsmøte med 2/3 flertall. Et avviklingsstyre velges ved oppløsing.
Ved oppløsing skal midlene i foreningen disponeres slik:
Netto midler skal gis til veldedig eller kulturelt beslektet formål.